Repelent Farnam Endure 3780ml

  • Novinka
02819
Farnam
Vybavenie pre koňa
Posledné kusy
175,00 €
S DPH Odosielame do 2 prac. dní
Množstvo

ENDURE FLY SPRAY - jediná a účinná ochrana vášho koňa! Viacúčelový repelent s účinnosťou až 14 dní.

- kvapalný insekticíd v rozprašovači, určený k priamemu použitiu

- pôsobí proti muchám domácim, pastvinovým, konským, ďalej chráni pred komármi, ovadmi, kliešťami a iným dotieravým hmyzom vyskytujúcim sa v blízkosti koní

- zaisťuje dlhodobú ochranu proti uvedeným parazitom

 

Zloženie:

- Cyperméthrin (Číslo CAS 52315-07-08): ................................1,5 g/Kg

- Pyretrínov (Číslo CAS 8003-34-7) : ..........................................2 g/kg

- Pypéronyl butoxide (Číslo CAS 51-03-06): ...........................16,5 g/Kg

 

Návod na použitie:

- pred použitím dobre pretrepte dávkovací flakón

- prípravok nastriekajte na miesta s hojným výskytom múch, aplikujte 5 streknutí na každý m2

- opakovane aplikujte po 5 až 7 dňoch, potom už len každých 14 dní

 

Ochranné opatrenia:

- používajte v dobre vetranom prostredí, neaplikujte v prítomnosti mačiek

- nevdychujte produkt a zamedzte vdychovaniu produktu zvieratami

- pred akýmkoľvek použitím si pozorne preštudujte štítok výrobku a prečítajte si informácie týkajúce sa výrobku

 

Odporúčania:

- rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený

 

Manipulácia:

- počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite, po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky

- dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný

 

Opatrenia spojené s použitím:

- dodržiavajte všeobecné pokyny týkajúce sa používania špeciálnych biocídnych insekticídov

 

Skladovanie:

- výrobok skladujte iba v jeho pôvodnom (originálnom) balení, oddelene od potravín a nápojov, vrátane potravín a nápojov určených pre zvieratá. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

 

Opatrenia prvej pomoci:

- po vdýchnutí: prívod čerstvého vzduchu, pri problémoch vyhľadať lekára

- po zasiahnutí očí: oči s otvorenými viečkami vyplachovať niekoľko minúť prúdom tečúcej vody

- po požití: ak ťažkosti pretrvávajú, konzultovať s lekárom

 

Nechcené rozliatie a prázdne obaly:

- v prípade nechceného rozliatia odsránte produkt jeho odčerpaním, vysatím alebo ho zachyťte za pomoci suchej absorpčnej látky

- absorbujte rozliaty produkt za pomoci piesku alebo pôdy a potom presuňte do nepriepustnej nádoby

- tento odpad nechajte spáliť v poverenom špecializovanom centre

- prázdne obaly musia byť likvidované spôsobom, ktorý je v súlade s platnou legislatívou

- neznečistite výrobkom alebo jeho obalom tečúcu ani stojatú vodu

 

POUŽÍVAJTE REPELENT BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU

 

Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal.

Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.

Číslo schválenia: bio/1930/D/17/CCHLP

16 ďalších produktov v rovnakej kategórii: